The Oaked Whites

The Oaked Whites:

1 x Private Selection White 2013 (750ml)
1 x Obeidi 2016 (750ml)
1 x Chardonnay 2017 (750ml)